nyugdíj-előtakarékosság, nyugdíj-megtakarítás

Általános Szerződési Feltételek

2014. november 28. - Nyugdij-nyugdij.blog.hu

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF") tartalmazzák
cég neve: Nagy Imre Attila E.V. (székhely:4033, Debrecen Szikszai utca 13,adószám: 65337415-1-29), mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Nagy Imre Attila E.V.
Kapcsolattartó: Nagy Imre Attila
A szolgáltató székhelye: 4033, Debrecen Szikszai utca 13.
Nyilvántartási száma: 150999674
Adószáma: 65337415-1-29
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Debreceni Önkormányzat
Telefonszáma: +36/70-585-4860
A szerződés nyelve: magyar
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 
mailcim_nyugdij_elotakarekossag.png

 

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.") és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Az ÁSZF bármikor egyoldalúan módosítható.
1.3. A webshop illetve a webshopban található termékek, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme alatt áll. ( 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról ). A rendelés elküldésével a megrendelő tudomásul veszi egyidejüleg, hogy a megrendelésével kifejezetten és előzetesen beleegyezett abba, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. 

1.4. Adatvédelmi nyilatkozat

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.5. A webshopban található termékek csak és kizárólag online vásárolhatók meg. A termékek nem áfakötelesek. A termék jellegéből adódóan, a vételi ár nem tartalmaz sem szállítási, sem csomagolási díjat. A megrendelést követően a vevő elektronikus PDF formátumban kapja meg a megrendelt árut.
1.6. A webshopban a szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A termékek elektronikus formátumú dokumentumok.
1.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.8. A megrendelés a megrendelés gomb megnyomása és a megrendelő lap hibátlan kitöltése után lesz érvényes. Hibásan kitöltött megrendelő lap esetében a megrendelés érvénytelen, korrigálásra nincs mód.
1.9. Fizetni átutalással vagy számlára közvetlen befizetéssel és személyesen lehet. Átutalás és számlára közvetlen befizetés esetén, kizárólag előre fizetéssel lehetséges.

  Fontos, hogy átutalás és számlára közvetlen befizetés esetén a közlemény rovatba a kapott azonosítót egyértelműen tüntesse fel, ellenkező esetben a szolgáltató nem tudja teljesíteni a megrendelést. Amennyiben a megrendelés sikertelen ebben az esetben a szolgáltató 30 napon belül visszautalja a termék vétel árát.

  Személyesen történő fizetés esetén a szolgálatóval kell egyeztetni.

1.10. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül
az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.11. A megrendelések feldolgozása legkésőbb 48 órán belül megtörténik, kivétel képez a technikai problémák fellépésének esete. A megrendeléshez nem regisztrációhoz kötött.
1.12. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való
megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.13. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
1.14. A szolgáltatás megrendeléshéz belföldi lakcím szükséges, külfödi cím nem fogadható el. Ez a rendelkezés érvényes a számlázási címre is.

Pénzvisszafizetési garancia

1.15. Amennyiben nem elégedett a szolgáltatótól megvásárolt termékkel, a kézhezvételtől számított 14 napon belül visszakérheti és garantáltan visszakapja a termék vételárát.

 Figyelem! A pénzvisszafizetési garancia nem egyezik meg az elállási joggal!

Panaszkezelés

1.16. A fogyasztó a panaszát a szolgáltató elérhetőségein keresztül teheti meg.

Vegyes rendelkezések

1.17. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Debreceni Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi
Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

•  A fogyasztót - meghatározott határidőn belül - indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a teljesítés a fogyasztó erre vonatkozó nyilatkozatát követően megkezdődik, a fogyasztót - meghatározott határidőn belül - indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. ( 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján)

• A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek,több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

•  Ha a fogyasztó a jogszabálynak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

•  A jogszabálynak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

•  Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

• Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

• Ha a fogyasztó a jogszabálynak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

• A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

• A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogról szóló tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

• Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog: lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; e-könyv letöltése esetén a vásárló elveszíti elállási jogát. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag az e-könyv elküldését megelőzően van mód. 

• Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

 

süti beállítások módosítása