nyugdíj-előtakarékosság, nyugdíj-megtakarítás

Adatvédelmi nyilatkozat

2018. május 16. - Nyugdij-nyugdij.blog.hu

  A felhasználók a nyugdíj blog weboldalt általában ingyenesen és anélkül látogathatják, hogy
önmagukról bármilyen személyes adatot meg kellene adniuk. Azonban a honlapon található
termékek/szolgáltatások megvásárlásához, használatához a személyes adatok
megadása is szükséges.

1. Fogalmi meghatározások:

1.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé
tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és
megsemmisítése.

1.2. Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza.
Adatkezelő adatai: Nagy Imre Attila E.V.
Székhely: 4033, Debrecen Szikszai utca 13.
Adószám:65337415-1-29
Telefonszám: +36-70-585-4860
Email cím:
mailcim_nyugdij_elotakarekossag.png

1.3. Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatásokra regisztrál vagy terméket rendel, és
ennek keretében megadja a személyes adatait.

1.4. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes
személy felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

1.5. Külső szolgáltató: az adatkezelő vagy a szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a szolgáltatások honlapjaihoz, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. A felhasználók által megadott személyes adatokat a honlap üzemeltetője, Nagy Imre Attila E.V. („Adatkezelő”) az alábbi feltételek szerint kezeli:

2. A megadott adatok köre és időtartalma

2 esetet lehet megkülönböztetni:
- Email küldése a weboldalon feltüntet email címre
- VIP nyugdíj bejegyzések rendelése
A honlapon történő vásárlás vagy információ kérés esetén a következő személyes adatok megadása
szükséges:

2.1. Email küldése a weboldalon feltüntet email címre:
  Az ön által küldött email kapcsolatfelvételt követően végleges törlésre kerül, sikertelen kapcsolatfelvétel esetén is törlésre kerülnek ezek az adatok:
- Email cím
- Név

2.2. VIP nyugdíj bejegyzések rendelése:
A rendszer a következő adatokat tárolja:
- Név
- Email cím
A rendszer a következő adatokat csak átmenetileg, 14 napig tárolja:
- Cím
- Számlázási cím
- Telefonszám
- Adószám
  A számla létrejöttét követően az adatok tárolása csak és kizárólag a számviteli törvénynek
megfelelően történik, de ezen rendszeren belül az adatok tárolása ( a 14 napos várakozási idő letelte
után) megszűnik.

3. Adatkezelés céljai

Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli.

3.1. Termékek megrendelése esetén az adatkezelés célja:
  A megrendelések teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, kapcsolattartás a felhasználóval, megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése érdekében valamint a számviteli törvénynek megfelelés céljából történik.

3.2. Email küldése a weboldalon feltüntet email címre:
  Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel a cél, más célra nem kerülnek felhasználásra az ön által megadott adatok, kapcsolatfelvételt követően végleges törlésre kerülnek.

4. Az adatkezelés elvei

  Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
  Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő  célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
  A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
  Az adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.
  Az adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill, törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

5. Személyes adatok kezelésének jogalapja

  Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek, melyet a felhasználók a megrendelés esetén adnak meg.
  A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a honlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
  A felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Termékrendelés esetén ezen kívül az adatkezelés jogalapja a felhasználó által létrehozott szerződés megkötése ill. teljesítése.
  Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6. A felhasználó jogai, érvényesítésük módja

6.1. A felhasználó kérheti, hogy az adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A felhasználó személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@nyugdij-nyugdij.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet, az ilyen típusú kérelem beérkezését követő 30 naptári napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

6.2 A felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.3 A felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.4 A felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha a felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  A felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a felhasználó igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

6.5 A felhasználó kérheti, hogy az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

6.6 A felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, valamelyik szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az adatkezelő a felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

7. Külső szolgáltatók

  Az adatkezelő a szolgáltatások biztosításához és a weboldal üzemeléséhez kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely külső szolgáltatókkal az adatkezelő együttműködik.
  A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy ajelen tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Az adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen tájékoztató keretében tájékoztatja a felhasználókat.

7.1. Külső szolgáltatók lehetnek:
a, Tárhelypark Kft. (cím: 1122, Budapest Gaál József út 24., webhely: https://tarhelypark.hu, email:
info@tarhelypark.hu)
b, Inda-Labs Informatikai Szolgáltató Zrt. ( cím: 1033 Budapest, Flórián tér 1., I. emelet Flórián
Udvar, Cg: 01-10-045996, webhely: blog.hu, email: kontakt@blog.hu)
c, ADÓ-NYERŐ Kft. ( cím: 4220 Hajdúböszörmény, Korányi Frigyes utca 35. )

7.2 Egyéb külső szolgáltatók:
  Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is akár a felhasználó közreműködése által, akár anélkül hozzáférnek, és ez által a felhasználók felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.
Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:
- Google LLC (cím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, webhely: https://gmail.com, kapcsolatfelvétel: https://www.google.com/contact/)
  E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik
szerint kezelik.

8. Adatbiztonság

  A honlap megtekintésével a felhasználó és az adatkezelő távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az adatkezelő részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy az észszerűség keretein belül gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
  Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő ismerheti meg, azokat az adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
  Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.
  Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
  Amennyiben a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a honlap használata során kárt okozott, az adatkezelő az ebből eredő kárát jogosult a jogsértő személy felé érvényesíteni. Ebben az esetben az adatkezelő minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Egyéb rendelkezések

  Jelen adatkezelési nyilatkozat az általános szerződési feltételekkel és jogi nyilatkozattal együtt is érvényes. Amennyiben a jelen adatkezelési nyilatkozat bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem érinti a jelen nyilatkozat többi pontjának érvénytelenségét.

9.1. Az adatkezelési nyilatkozat módosítása:
  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A weboldal és/vagy szolgáltatásoknak a módosítás hatálybalépését követő használatával a felhasználó elfogadja a módosított adatkezelési nyilatkozatot.

9.2 Egyéb webhelyek:
  A webhely hivatkozásokat tartalmazhat harmadik fél webhelyeire. Az üzemeltető nem gyakorol ellenőrzést a webhelyről hivatkozás útján elérhető külső webhelyek tartalma és adatvédelmi gyakorlata felett, és nem felel ezekért. Az ilyen webhelyek saját cookie-kat menthetnek a számítógépre, és/vagy más módszert alkalmazhatnak a személyes adatok gyűjtésére és kezelésére.
  Azt tanácsoljuk, hogy az ilyen külső webhelyek használata előtt ismerkedjen meg azok adatvédelmi gyakorlatával.

9.3 Jelen adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései az irányadóak.

9.4 Jogérvényesítési lehetőségek:
  Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az adatkezelőt mailcim_nyugdij_elotakarekossag.png e-mail címen.
  A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-
1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
  A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Debrecen, 2020.09.11.

Letölthető formátum

süti beállítások módosítása